[email protected] +32 3 369 43 00
Facebook Talenco LinkedIn Talenco

Beleidsverklaring

Veiligheid is bij Talenco de belangrijkste kernwaarde. Op elk niveau van de organisatie dient deze waarde een prominente rol te spelen tijdens het uitvoeren van de arbeid. Met de participatie van alle werknemers zal het beleid rond veiligheid, gezondheid en milieu trachtten zowel menselijk leed, materiële schade en milieuschade ten gevolge van de activiteiten van de onderneming zoveel mogelijk te voorkomen. Het beleid van de onderneming richt zich op het geven van een geïntegreerde plaats aan Veiligheid, Gezondheid, Welzijn, Milieu en Kwaliteit. Binnen deze aanpak streeft de onderneming naar voortdurende verbetering van haar arbeidsomstandighedenbeleid passend binnen het totale uitvoeringsbeleid. Talenco heeft een uitgesproken doelstelling welke gericht is op het leveren van kwaliteitsvolle service om de productieprocessen van onze klanten te versterken. Onze kracht ligt voornamelijk in de lange termijn relaties met onze klanten en medewerkers. Een intensieve en open communicatie, wederzijds vertrouwen zijn de bouwstenen van onze service.

De primaire doelstelling van het VGMK-beleid is het bevorderen van veilige werkomstandigheden en het voorkomen van persoonlijk letsel door ongevallen en incidenten en het voorkomen van materiele- en/of milieuschade. Gemotiveerd en veilig gedrag en het nemen van verantwoordelijkheden, door alle medewerkers, bepalen in belangrijke mate het draagvlak voor een gezonde onderneming. Open communicatie omtrent incidenten en/of onveilige situaties geeft Talenco de mogelijkheid om verbeterprocessen op te starten. Talenco streeft naar een continue verbetering van haar activiteiten op het gebied van Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu (VGMK). Zij draagt er zorg voor dat Veiligheid, Gezondheid, Welzijn, Milieu, Kwaliteit zijn geïntegreerd in alle werkzaamheden die door haar medewerkers worden uitgevoerd. Tevens draagt zij zorg voor de veiligheid van de klanten en derden.

Talenco zal erop toezien dat alle medewerkers betrokken zijn bij het VGMK-beleid en dat zij voldoende veiligheidsvoorlichting en instructie ontvangen. De directie zal alle hiervoor benodigde middelen ter beschikking stellen en is zich bewust dat de uitvoering van het VGMK-beleid een investering vraagt in tijd en energie en dat dit een grote inspanning vraagt van iedereen. Het beleid is bekend bij het eigen personeel en tijdelijke medewerkers. Talenco spant zich in om alle vormen van pesten en/of seksueel overschrijdend gedrag te onderzoeken en de nodige maatregelen hiertegen te nemen. Werknemers kunnen in geval van bovenstaande problematiek altijd een open en vertrouwelijk gesprek aangaan met de leidinggevende, directie, preventieadviseur of externe vertrouwenspersoon.

Talenco volgt een nultolerantie-beleid inzake het verbruik van alcohol en/of drugs en zal bij vermoeden van intoxicatie meteen de bewuste werknemer escorteren naar een controlepost (Mensura). Gepaste sancties zullen volgen in geval van positief resultaat.

Er is een driejaarlijkse herziening van het beleid en dit wordt eventueel aangepast aan de dan huidige situatie, indien nodig zal het beleid eerder worden geactualiseerd.

Gelezen & goedgekeurd door Jens Hendrickx,

Zaakvoerder Talenco BV